O przedszkolu

 

Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie jest placówką sześcio oddziałową, pracującą w godzinach od 6.30 do 17.00 w systemie pięciodniowego wymiaru czasu pracy. Posiadamy 150 miejsc dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. W przypadku posiadania wolnych miejsc w oddziale I przyjmujemy dzieci 2,5 letnie.

 

Przedszkole dąży do pełnego rozwoju zainteresowań dzieci zgodnie z ich możliwościami i wrodzonym potencjałem, wyrównuje szanse edukacyjne i na  wysokim  poziomie  przygotowuje  wychowanków  do  podejmowania  nauki w  szkole.  Placówka  współpracuje z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną. Organizuje spotkania z logopedą, psychologiem, pedagogiem.

 

 

W naszym przedszkolu dziecko:

Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju, rozwija aktywność poznawczą i twórczą, zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy. Poznaje swoje prawa i obowiązki, czuje się bezpieczne, przebywa w życzliwej i dobrej atmosferze, jest wrażliwe na potrzeby innych, szanuje tradycje rodzinne, narodowe, religijne, osiąga gotowość szkolną.

 


Nasze przedszkole:

• Dąży do ukształtowania "optymistycznego" wychowanka

• Przygotuje dzieci do nauki w szkole
• Kontynuuje wychowanie domowe
• Stwarza miłą, bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki
• Wspiera działania w róż?nych dziedzinach aktywności
• Integruje wszystkie dzieci
• Stara się stwarzać dzieciom szczęśliwe dzieciństwo

Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
Sprawiamy, że czuje się akceptowane, kochane, radosne i bezpieczne.

 


Organizujemy:

• 2 razy do roku zajęcia „ Zielonej szkoły” dla przedszkolaków: atrakcyjne wycieczki do ciekawych miejsc przyrodniczych np.: Ogród Botaniczny w Lublinie, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, rezerwaty przyrody.
• 1 raz w miesiącu audycje umuzykalniające ( koncerty dla dzieci z poznawaniem instrumentów muzycznych, ich brzmienia, rodzajów głosu, muzyki).

• 1 raz w miesiącu zapraszamy gości do czytania bajek w ramach przystąpienia do programu "Cała Polska czyta dzieciom".
wyjazdy do teatru w Lublinie lub spektakle teatralne w przedszkolu.
konkurs międzyprzedszkolny „ Każdy przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”.

konkurs ogólnopolski dla "Optymistycznych Przedszkoli".
konkursy wewnętrzne dla dzieci naszego przedszkola.
wycieczki do miejsc użyteczności publicznej w naszym mieście.
wystawy prac wytworów dziecięcych w Bibliotece Pedagogicznej.
spotkania z ciekawymi ludźmi ( strażak, górnik, policjant, poeta, lekarz, pracownik poczty itp.).
spotkania ze specjalistą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• popołudnia z bajką.

• zajęcia otwarte dla rodziców.
pasowanie na Czytelnika.
pasowanie na Ekologa.
• wiele imprez i uroczystości wynikających z Planu Pracy Przedszkola oraz z Kalendarza Imprez i Uroczystości naszej placówki.

 


Promujemy:

• Ekologię – dążymy do stworzenia przedszkola o profilu ekologicznym.
Zdrowy styl życia i profilaktykę.
• Bezpieczeństwo i ścisłą współpracę z rodzicami, naszymi głównymi partnerami.

 


Nasi wychowankowie:

  Są laureatami licznych konkursów, olimpiad, spartakiad. Zdobywamy wiele nagród, dyplomów i wyróżnień, które gromadzimy w księdze „Sukcesy wychowanków”.

Za zajmowane I miejsca przedszkole otrzymuje Puchary, Statuetki, nagrody rzeczowe i pieniężne, a dzieci nagrody książkowe, przybory szkolne, zabawki, słodycze i dyplomy.

Nasze osiągnięcia i sukcesy:

Szczycimy się następującymi osiągnięciami i wydarzeniami:
I miejsce w Sportowej Olimpiadzie Przedszkola
II miejsce w wiedzy ogólnej sześciolatka w Międzyprzedszkolnym Konkursie Przedszkolak z klas?
Uzyskanie Certyfikatu Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Uzyskanie Certyfikatu „Szkoła bez przemocy”
Udział w programie ogólnopolskim „Paczka Przedszkolaka” - pozyskanie paczek edukacyjnych dla każdego dziecka
Udział w programie ogólnopolskim „Danonki” – pozyskanie paczek edukacyjnych dla każdego dziecka i rodziców
Pozyskiwanie środków finansowych na projekty edukacji środowiskowej z WFOŚiGW Lublin i WOŚ Urzędu Miasta Chełm
Organizacja corocznego konkursu międzyprzedszkolnego „Każdy przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”
• Udział dzieci w różnorodnych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych

Przedszkole organizuje akcje charytatywne:

• „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” – akcja pod patronatem Radia Lublin
• „Góra grosza”- akcja pod patronatem Prezydenta RP organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom
• „Kiermasz Świąteczny”
• „Gwiazdka nadziei” – rozprowadzanie świec CARITAS
• „Książka dla szpitala” – akcja  wewnętrzna  prowadzona  dla  dzieci chorych  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Specjalistycznego w Chełmie – Oddział Dziecięcy

Przedszkole współpracuje z innymi przedszkolami, placówkami oświatowymi i instytucjami lokalnymi. W ramach organizacji ogólnopolskiego programu "Optymistyczne przedszkole" współpracuje z "optymistycznymi przedszkolami" z całego kraju.

Rozumiemy, że przedszkole jest poszerzonym domem rodzicielskim. Po to, by dziecko mogło się dobrze  czuć w  przedszkolu  Rodzice i  Wychowawca   muszą   być   w   stałym   kontakcie,   to   ich   najważniejszy  obowiązek. Dążymy  więc do    współpracy,    współdziałania i współodpowiedzialności. Wspieramy w działaniach dzieci oraz rodziców i tego samego wymagamy od nich. Wspólnie tworzymy miłą, serdeczną, życzliwą atmosferę i klimat pracy z jasno określanymi dla każdego prawami i obowiązkami.

 

 

 

„Dla małego dziecka

Świat jest czymś wielkim i nieznanym.

Dzięki nam, może ten świat stopniowo

poznawać, oswajać i zdobywać”

J. Makowska